About the Site

Trang web này là nơi thông báo việc tổ chức các hội nghị, hội thảo do Trường Đại học Hà Nội tổ chức, chủ trì hoặc phối hợp tổ chức; là nơi lưu trữ các tài liệu công khai của các hội nghị, hội thảo đã được tổ chức phục vụ việc tra cứu, tham khảo.

Conferences

About this Conference System