Thông báo Hội thảo quốc tế kỷ niệm 60 năm thành lập - CALL FOR PAPERS - INTERNATIONAL CONFERENCE - Innovative Training for Global Human Resources

1. Mục tiêu Hội thảo - Conference Objective

Tạo diễn đàn học thuật cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trao đổi kết quả nghiên cứu, cập nhật thông tin và báo cáo về tình hình đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu trên thế giới và ở Việt Nam.

The Conference will bring together leading professionals, academicians, teachers, students and industry experts from Vietnam and abroad to exchange results and update information about innovative training of human resources in Vienam and around the world.

2. Nội dung Hội thảo - Conference Topics

Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung chính sau đây:

- Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0:

 • Yêu cầu đối với nguồn nhân lực toàn cầu;
 • Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0;...

- Ứng dụng Công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu:

 • Công nghệ đào tạo 4.0;
 • Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và nghiên cứu;
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu; …

- Quốc tế hóa trong giáo dục đại học:

 • Xây dựng chương trình liên kết đào tạo và đảm bảo chất lượng;
 • Trao đổi giảng viên, sinh viên;
 • Phát triển thị trường du học quốc tế; …

- Liên kết và hợp tác trong giáo dục đại học:

 • Công nhận tương đương giữa các trường đại học trong nước và quốc tế;
 • Kết nối nhà trường và doanh nghiệp; …

- Đổi mới và sáng tạo trong dạy-học ngoại ngữ và bằng ngoại ngữ:

 • Phương pháp giảng dạy hiện đại;
 • Sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy chuyên ngành;
 • Kiểm tra - đánh giá;
 • Đổi mới chương trình đào tạo; …

- Đổi mới trong quản trị đại học:

 • Đổi mới hệ thống quản trị đại học;
 • Mô hình quản trị đại học trên thế giới và ở Việt Nam;

Quản trị và tự chủ đại học; …

***

The Conference will focus on, but not limited to, the following topics:

Training human resources for the Industrial Revolution 4.0,

 • Requirements of global human resources;
 • Startup and innovation in the Industrial Revolution 4.0;…

Application of information technology (IT) in teaching and research:

 • Training Technology 4.0;
 • Training of IT human resources for teaching and research;
 • Application of artificial intelligence in training of global human resources; …

Internationalization in higher education:

 • Development of joint-training programs and quality assurance;
 • Staff and student mobility;
 • Development of overseas training; …

Linkages and cooperation in higher education:

 • Mutual recognition among domestic and international higher education institutions;
 • University-industry linkages; …

Innovation in teaching and learning of and through foreign languages:

 • Modern teaching methodology;
 • Using foreign languages as medium of instruction;
 • Testing and assessment;
 • Innovation in curriculum development; …

Innovation in university governance.

 • Innovation in the governance of higher education system;
 • Models of university governance in the world and Vietnam;
University governance and autonomy; …

3. Ngôn ngữ sử dụng - Conference languages: Tiếng Anh và Tiếng Việt - English and Vietnamese.

4. Thời gian và địa điểm - Conference date and location

- Thời gian: Ngày 4-5/11/2019

- Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội).

- Date: November 4-5, 2019

- Location: Hanoi University, Km9, Nguyễn Trãi road, Thanh Xuân district, Hanoi, Viet Nam.

5. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo - Deadline and format

- Thời hạn gửi tóm tắt bài viết: trước ngày 30/5/2019. Đăng ký và gửi tóm tắt bài viết tại đường link https://bit.ly/2TbLZyJ.

- Thời hạn thông báo chấp nhận tóm tắt: trước ngày 15/6/2019.

- Thời hạn nộp toàn văn bài viết: trước ngày 15/8/2019. Toàn văn bài viết gửi về email quanlykhoahoc@hanu.edu.vn.

- Thời hạn đăng ký tham dự: trước ngày 11/10/2019 tại đường link http://bit.ly/2TW2hRF.

Cuối báo cáo xin ghi rõ các thông tin của tác giả chính: Họ và tên, Chức danh khoa học, Học vị, Tên cơ quan đang công tác, Địa chỉ, Số điện thoại và Email để Ban tổ chức liên hệ. Chủ đề thư gửi ghi rõ: TomtatHTQT2019-HANU; ToanvanHTQT2019-HANU.

- Hướng dẫn trình bày tóm tắt và toàn văn bài viết: xem Phụ lục.

Hình thức trình bày tại Hội thảo: Thuyết trình (Mỗi báo cáo viên trình bày tham luận trong 20 phút và 10 phút thảo luận. Báo cáo viên tự thiết kế slide trình bày bằng phần mềm powerpoint và trình bày tại Hội thảo theo chương trình của Ban tổ chức).

***

- Deadline for submission of abstracts: Before 30/5/2019. Submit your abstracts at https://bit.ly/2TbLZyJ.

- Notification of selection: Before 15/6/2019

- Deadline for submission of full papers: Before 15/8/2019. Send your paper to email quanlykhoahoc@hanu.edu.vn.

- Register to attend the Conference: Before 11/10/2019 at the link http://bit.ly/2TW2hRF.

At the end of your papers, please provide information of the main author: Full name, title, affiliation, address, phone and email for contact. In the subject line, please write TomtatHTQT2019-HANU for abstracts and toanvanHTQT2019-HANU for full papers.

- Format guideline for the abstracts and full papers: Click here..

Presentation at the Conference: Paper presentations are 20 minutes, followed by 10 minutes for questions and comments from the audience. Please have your powerpoint slides ready before the presentation.

6. Lệ phí - Fee

- Lệ phí tham dự và đăng bài: Miễn phí.

- Kinh phí đi lại, lưu trú của đại biểu trong thời gian tham dự Hội thảo do cơ quan cử đi chi trả hoặc cá nhân tự túc.

- Conference participation and paper publication: Exempted

- Travel and accommodation: Paid by the sending organizations or participants.

7. Nơi công bố bài viết tham gia Hội thảo - Paper publication

Kỷ yếu Hội thảo: Các bài viết được tuyển chọn sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN hoặc ISSN.

- Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội số đặc biệt (chỉ số ISSN 1859-2503): Một số bài viết nếu đáp ứng yêu cầu của Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ sẽ được đăng trên số đặc biệt, xuất bản vào Quý I hoặc II năm 2020.

Conference Proceeding: The papers will be selected to be published in the Conference Proceedings with ISBN or ISSN.

- Hanoi University Journal of Foreign language Studies (ISSN 1859-2503): Selected papers, after further revision to meet the requirements of the Hanoi University Journal of languages, will be published in the special issue in the 1st or 2nd quarter of 2020

 

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia viết bài của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ giảng viên, giáo viên, học viên sau đại học, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm.

The organiztion committee looks forward to receiving abstracts and full papers from professionals, academicians, teachers, students and industry experts from Vietnam and Abroad.