Hướng dẫn trình bày tóm tắt và Báo cáo hội thảo quốc tế - FORMAT OF ABSTRACT AND FULL PAPERS

I. Tóm tắt bài viết - Abstract

- Thời hạn: gửi cho Ban tổ chức Hội thảo trước ngày 30/5/2019.

- Nội dung tóm tắt: Bao gồm tên bài viết, tên tác giả, đồng tác giả và giới thiệu ngắn gọn, súc tích vấn đề, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, kết quả chính của nghiên cứu và các từ khóa (3-5 từ). Dưới phần tóm tắt đề nghị cung cấp địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tóm tắt của tác giả chính (main author’s biography - tối đa 50 từ).

- Hình thức trình bày: Soạn thảo trên MS.Word, khoảng 120-150 từ, khổ giấy A4, cỡ chữ 11, trước 6pt và sau 6pt, phông chữ Times New Roman, giãn dòng 1.15 line.

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt.

- Deadline: Before 30/5/2019.

- Abstract content: Title, author, co-author (if any), and a brief introduction of the topic, participants, scope, methodology, main results and keywords (3-5 word). Under the abstract, please provide contact details of the main author’s email, phone and biography (max. 50 words)

- Format: Please use MS.Word, length: appx.120-150 words, paper size: A4, font size: 11, line: before and after 6pt, spacing: 1.15, style: Times New Roman.

Language: English and Vietnamese.

 

II. Toàn văn báo cáo - Full paper

- Thời hạn: gửi cho Ban tổ chức Hội thảo trước ngày 15/8/2019.

- Hình thức trình bày: Soạn thảo trên MS.Word, khoảng 5.000 từ (không quá 15 trang, tính cả phần tài liệu tham khảo và phụ lục), khổ giấy A4; kích thước lề trang: lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 3cm; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 12; khoảng cách dòng 1.15 lines; khoảng cách giữa các đoạn: trước 6pt và sau 6pt, không đánh số trang; hình, biểu bảng phải được đánh số rõ ràng, chính xác.

- Cấu trúc bài viết: theo mẫu gợi ý dưới đây:

+ Tóm tắt: Nội dung tóm tắt bài viết như ở phần trên.

+ Đặt vấn đề: Tình hình của lĩnh vực nghiên cứu và nhu cầu tiến hành nghiên cứu.

+ Tổng quan: Tình hình nghiên cứu trong nước, thế giới liên quan đến đề tài nghiên cứu.

+ Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tiến hành nghiên cứu và cứ liệu của bài viết.

Nội dung nghiên cứu: Kết quả, thảo luận.

Kết luận.

Tài liệu tham khảo. Liệt kê toàn bộ các tài liệu có trích dẫn trong bài viết, số lượng không quá 15 tài liệu, sắp xếp theo thứ tự A, B, C (theo “họ” của tác giả nước ngoài và đầy đủ họ và tên của tác giả Việt Nam) và không đánh số thứ tự. Tham khảo cách thức trình bày theo chuẩn APA, phiên bản 6 (American Psychology Association - 6th edition).

Sách:

Họ, T. (năm xuất bản). Tên sách. Nơi xuất bản (thành phố): Nhà xuất bản.

Ví dụ:

Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). Qualitative data analysis with NVivo. London, UK: Sage Publications.

Phạm Thắng và Đoàn Quốc Hưng (2007). Bệnh mạch máu ngoại vi. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

Bài báo trên tạp chí:

Họ, T. (năm xuất bản). Tên bài nghiên cứu. Tên tạp chí, tập (số), trang đầu-trang cuối.

Ví dụ:

Compton, L. K. L. (2009). Preparing language teachers to teach language online: A look at skills, roles, and responsibilities. Computer Assisted Language Learning, 22(1), 73-99.

Tài liệu từ Internet:

Tên tác giả (Họ, T.), cơ quan (nếu có), (năm đăng tải). Tựa đề tờ báo. Tựa đề tài liệu tham khảo trên Internet. Tập(số). Truy cập từ (link tài liệu) http://www.linklinklink.com/.

Ví dụ:

Bernstein, M. (2002). Ten tips on writing the living Web. A list apart: For people who make websites, 149. Retrieved on May 23rd 2017 (truy cập vào ngày 23 tháng 5 năm 2017) from http://www.alistapart.com/articles/writeliving.

Bài báo đăng trong kỷ yếu hội thảo:

Ví dụ:

Nguyen, N. D. (2009). Teacher-learner interactions in online learning at the Center for Online and Distance Training, Travinh Univerisity, Vietnam. Paper presented at the 14th Annual Technology, Colleges, and Community Worldwide Online Conference, Hawai'i, USA. Retrieved from http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/7968.

Luận văn, luận án chưa xuất bản:

Ví dụ:

Dang, X. T. (2014). ICT in foreign language teaching in an innovative university in Vietnam: Current practices and factors affecting ICT use. Unpublished doctoral dissertation (Luận án Tiến sĩ chưa xuất bản), La Trobe University, Melbourne, Australia.

***

- Deadline: Before 15/8/2019.

- Format: Please use MS.Word, length: appx. 5000 words (not exceeding 15 pages including references and indexes), paper size: A4, top and bottom margins: 2cm, left and right margins: 3cm, font size: 12, line before and after: 6pt, spacing: 1.15, style: Times New Roman, paragraph spacing before and after: 6pt, no page number but tables and graphs should be clearly numbered.

- Structure, please refer to the followings:

+ Abstract: See above.

+ Background: Current situation and the need for a study

+ Literature review: Overview of local and international studies related to the issue

+ Methodology: Research methodology and data used in the study

Results: Presentation of results and discussions

+ Conclusion

References. List all references used in the study but not exceeding 15 in total, presented in alphabetical order  of surnames for foreign authors and full names for Vietnamese ones without numbering. Please refer to American Psychology Association - 6th edition.

Examples:

Books

Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). Qualitative data analysis with NVivo. London, UK: Sage Publications.

Phạm Thắng và Đoàn Quốc Hưng (2007). Bệnh mạch máu ngoại vi. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

Journal articles

Compton, L. K. L. (2009). Preparing language teachers to teach language online: A look at skills, roles, and responsibilities. Computer Assisted Language Learning, 22(1), 73-99.

References from the Internet

Bernstein, M. (2002). Ten tips on writing the living Web. A list apart: For people who make websites, 149. Retrieved on May 23rd 2017 from http://www.alistapart.com/articles/writeliving.

Conference papers

Nguyen, N. D. (2009). Teacher-learner interactions in online learning at the Center for Online and Distance Training, Travinh Univerisity, Vietnam. Paper presented at the 14th Annual Technology, Colleges, and Community Worldwide Online Conference, Hawai'i, USA. Retrieved from http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/7968.

Unpublished references

Dang, X. T. (2014). ICT in foreign language teaching in an innovative university in Vietnam: Current practices and factors affecting ICT use. Unpublished doctoral dissertation, La Trobe University, Melbourne, Australia.