Announcements

Thông báo Hội thảo quốc tế kỷ niệm 60 năm thành lập - CALL FOR PAPERS - INTERNATIONAL CONFERENCE - Innovative Training for Global Human Resources

 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế: “Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu”.

On the Occasion of its 60th Anniversary, Hanoi University will hold an International Conference entitled “Innovative Training for Global Human Resources”.

 
Posted: 2019-03-19 More...
 

Hướng dẫn trình bày tóm tắt và Báo cáo hội thảo quốc tế - FORMAT OF ABSTRACT AND FULL PAPERS

 

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÓM TẮT VÀ TOÀN VĂN BÀI VIẾT HỘI THẢO QUỐC TẾ

“Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu”.

INDEX: FORMAT OF ABSTRACT AND FULL  PAPERS

“ Innovative Training for Global Human Resources”

 

 
Posted: 2019-03-18 More...
 
1 - 2 of 2 Items