Open Conference Systems


CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ DIỄN RA

INTERNATIONAL CONFERENCE - Hội thảo quốc tế - Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu

CALL FOR PAPERS - INTERNATIONAL CONFERENCE - Innovative Training for Global Human Resources

View Conference

Hội thảo quốc tế "Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới"

Hội thảo quốc tế "Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới"

View Conference

Hội thảo quốc tế “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”

Hội thảo quốc tế “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”

View Conference